Ogólne Warunki Sprzedaży

SPIS TREŚCI

§ 1 Postanowienia ogóle ................................................................................................... 2
§ 2 Definicje .................................................................................................................. 2 - 3
§ 3 Umowa .................................................................................................................. 3 - 4
§ 4 Oferty i ceny ............................................................................................................. 4
§ 5 Obowiązki stron ....................................................................................................... 4 - 5
§ 6 Warunki płatności ...................................................................................................... 5 - 6
§ 7 Zastrzeżenie prawa własności ...................................................................................... 6 - 7
§ 8 Warunki i terminy odbioru, dostawy i magazynowania ....................................................... 7
§ 9 Odbiór towarów, produktów ......................................................................................... 8
§ 10 Opakowanie ............................................................................................................ 9
§ 11 Reklamacje ............................................................................................................. 9-11
§ 12 Rękojmia i gwarancja ............................................................................................... 11-12
§ 13 Ochrona danych osobowych ..................................................................................... 12
§ 14 Postanowienia końcowe ........................................................................................... 12

 

§ 1

POSTANOWIENIE OGÓLNE

 

1. Jeśli strony nie postanowią inaczej, niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS”) stosuje się do każdej sprzedaży Sprzedającego: Stalbet Projekt Ryszard Kosobudzki z siedzibą w Braniewie                           14-500, ul. Przemysłowa 3, a pojęcie towar oznacza również usługi.

 

2. OWS stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Stalbet Projekt, w tym również umów zawieranych w formie pisemnego bądź ustnego zamówienia, przy czym w sytuacji kiedy strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w formie odrębnej, pisemnej umowy w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia takiej pisemnej umowy, a postanowienia niniejszych OWS jedynie w zakresie nie uregulowanym w umowie.

 

3. OWS udostępniane są Kupującym w formie pisemnej w siedzibie Stalbet Projekt, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.stalbet.pl. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Stalbet Projekt przyjęcie przez niego OWS przy jednej umowie sprzedaży uważa się za ich akceptację dla kolejnych umów sprzedaży zawieranych przez niego z Stalbet Projekt, o ile Strony nie zastrzegły inaczej.

 

4. OWS znajdują zastosowanie w kwestiach nieuregulowanych do wszelkich pisemnych lub ustnych ustaleń oraz do umów sprzedaży produktów i usług zawieranych pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym i wyłączają stosowanie wzorów umów, regulaminów i warunków ogólnych zakupów Kupującego chyba, że Sprzedający wyrazi zgodę na ich stosowanie w całości lub w części, w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem  nieważności.

 

§ 2

DEFINICJE

 

Przez użyte w niniejszych OWS określenia rozumie się:

 

1. zamówienie – suma pozycji zamówienia zdefiniowanych przez Stalbet Projekt jako oddzielne kartoteki wraz z przyporządkowaną im ilością w naturalnych jednostkach miary ( sztuki, kg, T, mb, m2 i inne );

 

2. Kupujący – jest to osoba fizyczna lub prawna nabywająca towary oferowane przez Stalbet Projekt;

 

3. Sprzedawca – Stalbet Projekt Ryszard Kosobudzki z siedzibą w Braniewie 14-500, ul. Przemysłowa 3;

 

4. umowa sprzedaży – umowa sprzedaży lub umowa dostawy zawierana pomiędzy Stalbet Projekt, a osobą fizyczną lub prawną nabywającą towary oferowane przez Stalbet Projekt;

 

5. towar – jest to wyrób gotowy podlegający procesowi produkcyjnemu w Stalbet Projekt, jak również towary nie podlegające procesowi produkcyjnemu w Stalbet Projekt. Pojęcie towar oznacza również usługi realizowane przez Sprzedającego na rzecz Kupującego;

 

6. termin płatności – dzień wpłaty lub dzień między dniem powstania, a dniem wymagalności wierzytelności przez Stalbet Projekt;

 

7. wierzytelność - przysługujące Stalbet Projekt uprawnienie do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, w obrocie gospodarczym - wszelkie przewidywane przychody środków pieniężnych z różnych tytułów;

 

8. opłata manipulacyjna – umowna opłata pobierana przez Stalbet Projekt z tytułu kosztów związanych z przyjęciem towaru;

 

9. cesja – zbycie przez Kupującego swojej wierzytelności na rzecz Stalbet Projekt;

 

10. roszczenie – jest to uprawnienie do żądania od kupującego zachowania się w określony sposób;

 

11. poręczenie - jest to rodzaj umowy, w której poręczyciel zobowiązuje się względem Stalbet Projekt wykonać określone zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik tego zobowiązania nie wykonał;

 

12. termin oczekiwany – to planowana data podstawienia towaru do odbioru, nie uwzględniająca przesunięcia tego terminu na skutek działania siły wyższej;

 

13. Incoterms - jest zbiorem międzynarodowych warunków sprzedaży, które są szeroko używane na całym świecie. Reguły dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy Kupującego i sprzedawcę oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu. Stosowana jest wersja Incoterms 2000;

 

14. rękojmia - odpowiedzialność sprzedającego względem Kupującego za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanej rzeczy, uregulowana w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszych OWS;

 

15. gwarancja - to ogół dodatkowych uprawnień umownych, których Stalbet Projekt może udzielić Kupującemu i których udzielenie udokumentowane jest każdorazowo oddzielnym dokumentem przekazanym przy zawarciu umowy sprzedaży;

 

16. reklamacja – zgłoszenie przez kupującego roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji lub jakiegokolwiek innego tytułu, przy czym kupujący jest zobowiązany wskazać w momencie zgłaszania reklamacji z jakiego tytułu zgłasza roszczenia, pod rygorem uznania ze roszczenia zgłaszane są z tytułu gwarancji;

 

17. Protokół Przekazania – dokument wystawiony przez Stalbet Projekt, potwierdzający załadunek towaru na środek transportu, który może być oznaczony w zależności od przypadku symbolem PP;

 

18. siła wyższa – to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności Stron, uznane za siłę wyższą przez Stalbet Projekt zgodnie z § 8 ust. 3 OWS.

 

 

§ 3

UMOWA

 

1. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenie złożenia przez Stalbet Projekt zarówno w formie pisemnej, jak i za pomocą faksu lub wiadomości e-mail oraz przekazu elektronicznego z użyciem druku Sprzedającego pn. „Potwierdzenie Zamówienia”.

 

2. Kupujący ma prawo zrezygnować z zamówienia, w tym celu niezbędne jest doręczenie, w trakcie godzin pracy tj. pomiędzy 8.00 a 15.00, pisemnej rezygnacji do Stalbet Projekt, nie później jednak niż 24 godziny od momentu jego złożenia, chyba że zostało ono przedtem wykonane. Jeżeli termin rezygnacji upływa w dzień ustawowo wolny od pracy, to ulega on przesunięciu na ten sam moment w najbliższym dniu roboczym.

 

 

§ 4

OFERTY I CENY

 

1. Ceny Towarów określone w cennikach udostępnianych przez Stalbet Projekt w jej siedzibie i oddziałach mogą zostać zmienione przez Stalbet Projekt w dowolnym momencie. Cena Towaru jest ostatecznie ustalana na potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli potwierdzenie zamówienia zawiera cenę inną niż na złożonym przez kupującego zamówieniu, umowa zostaje zawarta jeżeli kupujący nie złoży rezygnacji na warunkach określonych w  §3 ust. 3 OWS.

 

2. Oferta składana Kupującym przez Stalbet Projekt jest ważna przez okres 2 tygodni od daty jej wysłania, chyba że co innego wynika z treści oferty.

 

3. Oferta złożona przez Stalbet Projekt nie powoduje automatycznej rezerwacji surowca potrzebnego do produkcji wyrobów, będących przedmiotem tej oferty.

 

4. Wszelka dokumentacja pisemna, w tym ryciny, kosztorys, oferty itp. nie mogą być udostępnione osobom trzecim i są przeznaczone wyłącznie w celu zawarcia konkretnej umowy sprzedaży.

 

 

 

§ 5

OBOWIĄZKI STRON

 

1. Strony zobowiązują się do wykonania umowy sprzedaży towaru oraz współdziałania przy jej wykonywaniu zgodnie z postanowieniami OWS.

 

2. Kupujący na zasadach określonych w OWS zobowiązuje się w szczególności do:

a. Zapłaty umówionej ceny

b. Odebrania towaru

c. Zachowania wymaganych terminów oraz form dla czynności reklamacyjnych

d. Opisania w reklamacjach wszelkich okoliczności sprawy pod rygorem uznania ich w ewentualnym

postępowaniu odszkodowawczym za nieistniejące

e. Umożliwienia wstępu na teren gdzie znajdują się wadliwe towary celem dokonania czynności związanych z postępowaniem reklamacyjnym.

f. Dostarczenia wymienianych w ramach reklamacji wadliwych przedmiotów

g. Prawidłowym i zupełnym wypełnieniu wszelkich innych obowiązków przewidzianych umową sprzedaży lub OWS.

 

3. Stalbet Projekt na zasadach określonych w OWS zobowiązuje się w szczególności do:

a. Wykonania przedmiotu z należytą starannością, bez wad, zgodnie z zasadami przewidzianymi w zamówieniu, umowie sprzedaży oraz w OWS

b. Dostarczenia towarów objętych umową sprzedaży

c. Wydania dokumentu gwarancji w przypadku jej udzielenia

d. Rozpatrzenia prawidłowo złożonych i kompletnych reklamacji

e. Naprawienia szkody w przypadku uznania reklamacji

 

 

 

§ 6

WARUNKI PŁATNOŚCI

 

1. Stalbet Projekt jest uprawniony do żądania zapłaty ceny określonej na fakturze końcowej z chwilą odebrania przez Kupującego zamówionego towaru, a jeżeli towar nie został odebrany zgodnie z § 10 Ogólnych Warunków Sprzedaży, to w chwili upływu terminu do odebrania Towaru. Strony mogą uzgodnić w umowie inny termin zapłaty ceny, bądź sposób dokonania płatności, np. poprzez wskazania na fakturze Stalbet Projekt. Termin zapłaty w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury.

 

2. Za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania należności na koncie bankowym Stalbet Projekt wskazanym na fakturze, bądź na rachunku wskazanym przez Stalbet Projekt.

 

3. W przypadku nieterminowej zapłaty Stalbet Projekt uprawniony jest do żądania zapłaty odsetek w ich maksymalnej wysokości określonej art. 359 § 21 kodeksu cywilnego, bez dodatkowych wezwań płatnych (w stosunku rocznym). Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności. W przypadku

opóźnienia zapłaty za towar Stalbet Projekt jest uprawniona do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto Stalbet Projekt jest uprawniona do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności w wysokości nie przekraczającej 10% sumy windykowanych należności.

 

4. Jeżeli Kupujący opóźnia się z płatnościami na rzecz Stalbet Projekt, ma ona prawo zaliczenia zapłaty dokonanej przez Kupującego w pierwszej kolejności na poczet kosztów z tytułu rezerwacji surowca potrzebnego do produkcji wyrobów), następnie odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych, bez względu na to, czy Kupujący wskazał którą należność reguluje, również w przypadku kiedy koszty, odsetki i należności wynikają z więcej niż jednej faktury. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego.

 

5. Jednocześnie Stalbet Projekt zastrzega sobie prawo dokonania potrącenia z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

 

6. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury, Stalbet Projekt ma prawo postawić w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły, a co do których nastąpiło wydanie Towaru.

 

7. Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności za Towar w ustalonym terminie, również w przypadku kiedy zgłosił on reklamację Towaru oraz w przypadku kiedy doszło do opóźnienia w odbiorze Towaru, z przyczyn leżących po Stronie Kupującego.

 

8. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Stalbet Projekt o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w innych porozumieniach handlowych zawartych pomiędzy Stalbet Projekt oraz Kupującym, uważane są za skuteczne po jednokrotnym bezskutecznym awizowaniu.

 

9. Zasady udzielania limitu kredytowego oraz odraczania terminu płatności określone są w odrębnym regulaminie udostępnionym na stronie internetowej www.stalbet.pl oraz w siedzibie Stalbet Projekt.

 

10. Stalbet Projekt ma prawo przenosić przysługujące jej wierzytelności na rzecz osób trzecich.

 

 

§ 7

ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

 

1. Stalbet Projekt zastrzega sobie prawo własności sprzedanego Towaru, stosownie do postanowień art. 589 Kodeksu Cywilnego, co ma taki skutek, iż Kupujący staje się właścicielem Towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten Towar, w terminach określonych przez Stalbet Projekt.

 

2. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Stalbet Projekt ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu Towaru, za który Kupujący nie zapłacił w terminie. Stalbet Projekt może również żądać odszkodowania, jeżeli wartość Towaru uległa obniżeniu w stosunku do wartości określonej na fakturze sprzedaży dotyczącej Towaru jako jego cena, w tym jeśli został zużyty lub uszkodzony.

 

3. W przypadku zwrotu Towaru wyprodukowanego na indywidualne zamówienie Kupującego, nawet jeśli następuje on za porozumieniem Stron i dotyczy nieuszkodzonego Towaru, Stalbet Projekt może obciążyć Kupującego opłatą manipulacyjną z tytułu zwrotu w wysokości 10% wartości Towaru będącego przedmiotem zwrotu4. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć Towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Stalbet Projekt. W przypadku zajęcia Towaru stanowiącego własność Stalbet Projekt w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Stalbet Projekt o tym fakcie oraz współdziałać z Stalbet Projekt przy realizacji jej praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Stalbet Projekt jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane Towary objęte zastrzeżeniem własności. Stalbet Projekt jest uprawniona do kontrolowania towaru w miejscu, w którym się on znajduje, jak również do jego odebrania, jeżeli jej prawo własności byłoby zagrożone cudzym działaniem.

 

5. Kupujący ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru w okresie pomiędzy jego wydaniem, a przejściem prawa własności towaru na jego rzecz. Stalbet Projekt może zażądać aby Kupujący zawarł na rzecz Stalbet Projekt umowę ubezpieczenia Towaru od przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia na okres wyżej wskazany do sumy odpowiadającej pełnej wartości Towaru lub przeniósł na Stalbet Projekt wszelkie uprawnienia wynikające z umowy ubezpieczenia zawartej na rzecz Kupującego, a także roszczenia względem osób trzecich odpowiedzialnych za zniszczenie bądź uszkodzenie towaru. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany przesłać Stalbet Projekt kopię polisy ubezpieczenia towaru niezwłocznie po jej otrzymaniu, jak również jest zobowiązany zawiadomić zakład ubezpieczeniowy o rozporządzeniu wierzytelnością z umowy ubezpieczenia na rzecz Stalbet Projekt i przesłać Stalbet Projekt niezwłocznie kopię takiego zawiadomienia.

 

6. Stalbet Projekt może upoważnić pisemnie Kupującego do dalszego zbycia, w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, Towaru podlegającego zastrzeżeniu praw własności, pod warunkiem, że Kupujący dokona równocześnie skutecznej cesji na rzecz  Stalbet Projekt roszczenia wobec dalszego nabywcy towaru o zapłatę ceny. Dokonana cesja stanowi zabezpieczenie roszczenia Stalbet Projekt o zapłatę ceny sprzedaży przez Kupującego i nie zwalnia go z obowiązku zapłaty pozostałej części ceny; w przypadku dalszego zbycia towaru Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Stalbet Projekt o osobie dalszego nabywcy. W przypadku zamiaru połączenia dostarczonych towarów z nieruchomością w taki sposób, iż mają stać się jej częściami składowymi, Kupujący zobowiązany jest uprzednio ustanowić na rzecz Stalbet Projekt inne zabezpieczenie roszczenia o zapłatę ceny, a w szczególności poręczenia właściciela nieruchomości, bądź cesji wierzytelności Kupującego od inwestora.

 

 

 

 

 

§ 8

WARUNKI I TERMINY ODBIORU, DOSTAWY I MAGAZYNOWANIA

 

1. Stalbet Projekt jest związana terminem dostawy jedynie wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie. Sprzedający powiadomi Kupującego, kiedy towar, produkt będzie gotowy do odbioru w umówionym miejscu. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie, nie później jednak niż 7 dni od prognozowanej daty produkcji podanej w potwierdzeniu zamówienia jako termin oczekiwany. W przypadku przekroczenia tego terminu Stalbet Projekt ma prawo obciążyć Kupującego kosztami składowania nieodebranych produktów w kwocie określonej w cenniku

Stalbet Projekt, bez konieczności podpisywania z Kupującym odrębnego porozumienia dotyczącego składowania. Kupujący upoważnia Stalbet Projekt do wystawienia faktury za w/w usługę. W przypadku przekroczenia tego terminu o 30 dni Stalbet Projekt ma prawo dokonać sprzedaży Towaru osobie trzeciej na warunkach i po cenie wedle uznania Stalbet Projekt i zaliczyć otrzymaną cenę na poczet zobowiązania Kupującego z tytułu sprzedaży Towaru.

 

2. W przypadku braku potwierdzenia terminu wykonania Zamówienia przez Stalbet Projekt na piśmie, dołoży on wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do odbioru z uwzględnieniem interesów Kupującego.

 

3. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Stalbet Projekt nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Stalbet Projekt ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Stalbet Projekt zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, braki surowca, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami itp.

 

4. W przypadku opóźnienia płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnienie płatności, lub przekroczenia ram kredytowych przez Kupującego realizacja kolejnych zamówień (w tym zamówień potwierdzonych przez Stalbet Projekt oraz zamówień, których termin realizacji pisemnie potwierdzono) zostaje wstrzymana do czasu uregulowania wszystkich opóźnionych należności.

 

5. Produkty Stalbet Projekt muszą być magazynowane, transportowane i rozładowywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w katalogach technicznych i „Instrukcji rozładunku produktów Stalbet Projekt”, zamieszczonymi na stronie www.stalbet.pl.

 

6. W przypadku niedostosowania się przez Kupującego do zaleceń transportowo – magazynowych Stalbet Projekt zastrzega sobie możliwość nie uznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

 

 

 

§ 9

ODBIÓR TOWARÓW, PRODUKTÓW

 

1. Wydanie przez Stalbet Projekt zamówionego towaru Kupującemu odbywa się na środku transportu i następuje w chwili postawienia towaru do dyspozycji Kupującego w umówionym miejscu, przy czym z chwilą wydania rzeczy przez Stalbet Projekt Kupującemu, lub osobie przez niego upoważnionej, przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia.

 

2. Miejscem wykonania świadczenia przez Stalbet Projekt, a zatem miejscem wydania rzeczy jest miejsce rozładunku towaru w przypadku transportu organizowanego przez Stalbet Projekt lub załadunku towaru, w przypadku transportu organizowanego przez Kupującego, chyba że umowa sprzedaży lub potwierdzenie zamówienia stanowi inaczej.

 

3. Kupujący jest obowiązany dokonać rozładunku samochodu z towarem w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu samochodu na miejsce przeznaczenia. W przypadku gdy Kupujący nie dokona rozładunku we wskazanym wyżej czasie ponosi on koszty przestoju pojazdu. Opłata postojowa naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę w kwocie określonej w cenniku Stalbet Projekt. Kupujący ma prawo wskazać dodatkowe, alternatywne miejsce rozładunku samochodu z towarem. Koszty rozładunku samochodu w dodatkowym miejscu rozładunku ponosi Kupujący. W przypadku gdy dostarczenie towaru do dodatkowego miejsca rozładunku spowoduje wydłużenie drogi transportu, lub istotną jej zmianę, wówczas dodatkowe koszty transportu obciążają Kupującego. Przy dostawach realizowanych na życzenie Kupującego specjalnym samochodem z dźwigiem HDS, Stalbet Projekt zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztem wykorzystania tego samochodu – dźwigu i według obowiązującej dla tych dostaw taryfy określonej w cenniku Stalbet Projekt lub według odrębnych zasad obowiązujących w Stalbet Projekt.

 

4. Oznaczenie zakładu bądź magazynu, z którego będzie dostarczony towar oraz sposobu jego przewozu należy do Stalbet Projekt. Sprzedający dołoży największych starań, aby uwzględnić życzenia Kupującego w zakresie transportu w możliwie najszerszym zakresie. Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. W przypadku gdy transport Towaru organizowany jest przez Stalbet Projekt, Kupujący dokona odbioru ilościowego towaru przy jego wydaniu podpisując zamieszczone na dokumencie Dyspozycji Załadunkowej, oświadczenie o odebraniu towaru zgodnie ze specyfikacją. Powyższe oświadczenie stanowi dowód odbioru towaru pod względem ilościowym. Wszelkie zastrzeżenia co do stanu, a w szczególności stanu opakowania i jego zabezpieczenia, Zamawiający zobowiązany jest zgłosić przy wydaniu Towaru pisemnie na liście przewozowym oraz na kopii dokumentu Dyspozycji Załadunkowej, ewentualnie sporządzić osobny protokół odbioru z pełnym opisem szkody, podpisanym zarówno przez kierowcę jak i Kupującego, pod rygorem utraty prawa ich zgłoszenia i powoływania się na nie w terminie późniejszym. List przewozowy oraz Dyspozycja Załadunkowa, na których nie uczyniono żadnych uwag co do ilości i jakości zamówionego Towaru, stanowi dowód wykonania Zamówienia zgodnie z zawartą umową bez zastrzeżeń ze strony Kupującego.

 

5. W przypadku wykrycia wady jakościowej lub ilościowej Towaru Zamawiający zobowiązany jest do zabezpieczenia towaru w stanie nienaruszonym, w szczególności zobowiązany jest do zaniechania montowania wadliwego towaru do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Dostawcę pod rygorem utraty prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec Stalbet Projekt

 

6. Stalbet Projekt nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas rozładunku towaru u Kupującego.

 

§ 10

OPAKOWANIE

1. Stalbet Projekt dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany.

 

2. Koszt palet jednorazowych wliczony jest w cenę produktu. Kupujący nie może ich odsprzedać w punkcie realizacji zamówienia. Obrót paletami wielorazowymi regulują osobne porozumienia pomiędzy Kupującym a Stalbet Projekt.

 

3. Na Kupującym spoczywa obowiązek, pod rygorem utraty możliwości reklamowania produktów, usunięcia folii ochronnej z wyrobów Stalbet Projekt oraz oczyszczenia ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni nie później niż 3 tygodnie od daty produkcji. Obowiązek ten spoczywa na Kupującym niezależnie od miejsca składowania produktów.

 

§ 11

REKLAMACJE

 

1. Strony zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu uprawnień reklamacyjnych w szczególności do zapewnienia dostępu do wadliwych przedmiotów, przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji dla realizacji naprawy oraz umożliwienia realizacji wybranego sposobu likwidacja zgłoszonej reklamacji.

 

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za towar zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami z zastrzeżeniami poczynionymi w umowie sprzedaży lub OWS.

 

3. Kupujący jest zobowiązany do  sprawdzenia towaru pod względem ilościowym i jakościowym przy jego wydaniu.

 

4. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Sprzedającego niezwłocznie i na piśmie pod rygorem nieważności. Kupujący w ramach zgłoszonej reklamacji podaje następujące dane identyfikujące zakup wyrobów: data zakupu, data i numer faktury zakupu, powód reklamacji, lista zareklamowanych towarów, produktów wskazująca m.in. określa swoje roszczenie (wartość roszczenia, oczekiwany sposób realizacji reklamacji). W przypadku wyboru uprawnienia przysługującego w ramach gwarancji Kupujący zobowiązany jest dostarczyć do Stalbet Projekt dokument gwarancyjny.

 

5. Przesłanką zgłoszenia przez Kupującego reklamacji jest zastosowanie się przez Kupującego do następujących reguł postępowania: o towar należy przechowywać jak też poddawać obróbce i przetwarzaniu zgodnie z wszystkimi odpowiednimi wymogami specjalistycznymi obowiązującymi w tym zakresie, szczególnie z wymogami dokumentacji technicznej (zezwolenia) oraz ogólnie przyjętymi zasadami techniki, o w przypadku wystąpienia wady należy niezwłocznie zaniechać dalszej obróbki i przetwarzania towaru; towar należy udostępnić Stalbet Projekt celem dokonania oględzin, a na żądanie Stalbet Projekt należy dostarczyć próbki reklamowanego towaru.

 

6. Reklamacje ilościowe wynikające z błędnego załadunku towaru lub reklamacje co do widocznych wad fizycznych powstałych wskutek transportu (zagięcia zamków, uszkodzenia mechaniczne okładzin, przetarcia i zarysowania powłoki organicznej) winny być zgłaszane przez Kupującego na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż w dniu rozładunku towaru. Ponadto, w przypadku tych reklamacji konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na Dyspozycji Załadunkowej szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na Dyspozycji Załadunkowej musi być podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował.

 

7. Reklamacje, co do widocznych wad fizycznych (np.: odchylenia wymiarowe, jakość powierzchni, wygięcia, zgięcia) innych niż określone w ust. 6. powyżej, winny być zgłaszane przez Kupującego na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż 14 dni od daty wydania towaru Kupującemu i tylko jeżeli towar nie został poddany przetworzeniu.

 

8. Reklamacje dotyczące błędów fabrycznych (jakościowe wady ukryte), których stwierdzenie mimo dokładnego zbadania towaru nie było możliwe, należy przedłożyć Sprzedającemu na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż 3 miesiące od daty wydania towaru Kupującemu. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych w umowie sprzedaży oraz OWS terminach lub niedostarczenie wymaganych w dokumentów, powoduje utratę przez Kupującego jakichkolwiek roszczeń wobec Stalbet Projekt.

 

9. Kupujący ma obowiązek umożliwić Sprzedającemu oględziny reklamowanego towaru, w tym także pobranie próbek i

wykonania badań technicznych, pod rygorem utraty jakichkolwiek roszczeń wobec Stalbet Projekt.

 

10. Koszty zatrudnienia Biegłego Rzeczoznawcy będzie ponosić Strona wskazana przez Biegłego Rzeczoznawcę, jako odpowiedzialna za powstanie szkody.

 

11. W przypadku uznania zasadności reklamacji Kupującego, Stalbet Projekt pozostawia sobie prawo wyboru, co do sposobu ostatecznego załatwienia reklamacji w zależności od wielkości szkody oraz kosztów z nią związanych (naprawa, wymiana towaru na nowy, wolny od wad lub zapłata odszkodowania wskazanego przez Stalbet Projekt, z zastrzeżeniem ewentualnych odmiennych uprawnień z tytułu gwarancji o ile takie zostały wskazane w dokumencie gwarancji) W przypadku uznania reklamacji przez Stalbet Projekt, ale odmowy naprawy, wymiany towaru na nowy, wolny od wad lub zapłata odszkodowania, Kupujący może żądać obniżenia ceny zakupu, bądź też od umowy odstąpić.

 

12. W przypadku gdyby sposób załatwienia reklamacji wybrany przez Stalbet Projekt nie przyniósł skutku Kupujący może ponownie zgłosić reklamację.

 

13. Jeżeli Kupujący będzie utrudniał lub uniemożliwi załatwienie reklamacji w sposób wybrany przez Stalbet Projekt, wówczas traci on jakiekolwiek roszczenia wobec Stalbet Projekt, a w szczególności Stalbet Projekt jest wolny od wszelkiej odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z reklamowanymi wadami.

 

14. Zaspokojenie roszczeń Kupującego w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się w przyszłości dalszych rekompensat z tego tytułu, w szczególności dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 

15. W przypadku uznania przez Stalbet Projekt uprawnienia do wymiany towaru na wolny od wad Kupujący zobowiązany jest bez dodatkowych wezwań do uprzedniego zwrotu wymienianego towaru. W przypadku nie dokonania zwrotu przez Kupującego w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji o uznaniu reklamacji, Stalbet Projekt uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją uprawnienia gwarancyjnego oraz do uznania się, ze doszło do sprzedaży wymienianego towaru jako towaru II gatunku w cenie pomniejszonej o 20% w stosunku do cennika Stalbet Projekt.

 

16. Sprzedający ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niego przez Kupującego wszelkich zaległych należności i wykonania wszelkich innych obowiązków wobec Stalbet Projekt.

 

17. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, wtórne, straty gospodarcze i utracone korzyści Kupującego, w szczególności szkody spowodowane utratą projektowanego obiektu lub przyległych urządzeń, utratą produktu, utratą odsetek, wynagrodzenia lub zysku. W każdym wypadku odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do faktycznie zapłaconej przez Kupującego ceny netto sprzedanego towaru.

 

18. Kupujący traci wszelkie uprawnienia do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń związanych z zakupem towaru przeciwko Sprzedawcy jeśli nie zbadał towaru w chwili jego nabycia lub jeśli dokonał zbadania towaru i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonych wadach lub nieprawidłowościach. Utrata uprawnień następuje w szczególności w sytuacji, kiedy kupujący dostrzegł wady lub nieprawidłowości, a mimo tego dokonał montażu towaru.

 

19. Dla wyrobów ocynkowanych, wyprodukowanych ze stali ocynkowanej ogniowo, występowanie na powierzchni ciemno- i jasnoszarych obszarów, nieznaczna nierówność powierzchni zewnętrznej, jak również biała rdza, o ile powłoka cynkowa ma jeszcze minimalną grubość – nie stanowią podstawy reklamacji.

 

20. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń, które mogą powstać w trakcie transportu (zarysowania, przetarcia i inne uszkodzenia mechaniczne powłoki organicznej) dla wyrobów produkowanych ze stali, jeżeli Kupujący nie zakupił u Sprzedawcy folii ochronnej przeznaczonej dla takich wyrobów.

 

21. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń wyrobów z blach powlekanych powstałych na skutek ich kontaktu z mokrym betonem lub drewnem, tynkiem i glebą.

 

 

 

§ 12

RĘKOJMIA I GWARANCJA

 

1. W stosunkach między przedsiębiorcami, zgodnie z art.558 Kodeksu Cywilnego wyłączona zostaje rękojmia, chyba, że strony postanowią inaczej lub szkoda wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Stalbet Projekt. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 6 miesięcy od dnia wydania towaru Kupującemu.

 

2. Gwarancją objęte są tylko produkty dla których został sporządzony i wydany kupującemu oddzielny dokument gwarancyjny. Kupujący nie posiada roszczenia o wydanie dokumentu gwarancyjnego.

 

3. Stalbet Projekt zastrzega sobie możliwość modyfikacji parametrów technicznych w stosunku do danych zawartych w opisach podanych w prospektach, rysunkach i innych materiałach o charakterze reklamowym w związku ze stałym unowocześnianiem produktów, zwiększającym walory użytkowe.

 

4. Stalbet Projekt jest związany parametrami technicznymi po wyraźnym pisemnym ich uzgodnieniu z Kupującym stanowiącym zapewnienie, co do właściwości sprzedawanego towaru.

 

5. Stalbet Projekt zapewnia, że dostarczone towary odpowiadają zasadom współczesnej techniki, w tym wymogom określonym przez właściwe zezwolenia w tym zakresie, jak również uzgodnieniom umownym dokonanym z Kupującym. Stalbet Projekt zapewnia dalej, że sprzedawany towar będzie funkcjonował bez zakłóceń, jeżeli używany będzie zgodnie ze swym przeznaczeniem w zwykłych środkowoeuropejskich warunkach klimatycznych i atmosferycznych, nie narażony na bezpośrednie działanie wód morskich i nadmiernego promieniowania UV, wolny od działania intensywnych związków chemicznych, w tym zanieczyszczeń atmosferycznych. W odniesieniu do wszelkich wartości i wymiarów towaru, zawartych we właściwych zezwoleniach oraz umowie, Kupujący winien uwzględnić przyjęte zwyczajowo bądź określone właściwymi normami granice dopuszczalnych odchyleń (tolerancji), o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej. Strony dopuszczają wystąpienie różnic w odcieniu barwy towaru, a mogące wystąpić w przypadku dostawy poszczególnych partii towaru oddzielnie, jak też w przypadku dostawy towaru zróżnicowanego, co do daty produkcji i grubości blachy.

 

6. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie 6 miesięcy od dnia wydania towaru Kupującemu, chyba że w dokumencie gwarancyjnym zastrzeżono inaczej. .Gwarancja nie ulega przedłużeniu w przypadku naprawy wad, a dla przedmiotów wolnych od wad wydanych w miejsce wadliwych może być sporządzana i wydana nowa gwarancja, przy czym okres ten nowej gwarancji nie będzie dłuższy niż okres pierwotnie udzielonej gwarancji.

 

 

§ 13

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Stalbet Projekt oraz podmioty działające na jej zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Stalbet Projekt oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Stalbet Projekt działalnością gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.

 

 

§ 14

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszelkie terminy przewidziane w OWS oraz umowie sprzedaży zastrzeżone są na korzyść Stalbet Projekt.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

3. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

4. Stalbet Projekt zastrzega sobie prawo do wykorzystywania informacji o inwestycji i/lub pracach projektowych i/lub wykonawczych, prowadzonych z wykorzystaniem produktów lub technologii Stalbet Projekt. Wykorzystanie to dotyczy działań marketingowych, w tym w szczególności do informowania o takowej inwestycji i/lub pracach oraz utrwalania inwestycji i/lub prac w formie fotografii lub w innej formie graficznej oraz umieszczania ich we wszelkich materiałach reklamowych firmy Stalbet Projekt.

5. Stalbet Projekt i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Stalbet Projekt.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przydatność produktu do jakiegokolwiek określonego celu, gdyż to Kupujący, świadomy swych wymagań, jest odpowiedzialny za ocenę przydatność towaru do danego celu przed jego użyciem lub połączeniem z innym produktem. Wyłącza się odpowiedzialność sprzedającego za przydatność produktu do danego zastosowania.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj: Pliki Cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia